Menu Close

Matematika

I. semestar stručnog preddiplomskog studija Bilinogojstvo
Tjedno opterećenje: 3P + 3V
ECTS bodovi: 6

Dr. sc. Zlatko Pavić, izv. prof., konzultacije srijedom od 16h do 18h u kabinetu G5.
Dr. sc. Vedran Novoselac, docent, konzultacije se provode online po dogovoru putem maila, ili u kabinetu G6.
Marija Bošnjak, mag.math., vanjski suradnik.

Okvirni sadržaj predmeta:

Vektori. Pravci i ravnine. Funkcije. Granične vrijednosti i neprekinutost. Derivacije.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja:

Predavanje i vježbe. Na vježbama se zadaju domaće zadaće.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita:

 1. . Z. Pavić: Matematika za inženjere, udžbenik sa zbirkom zadataka, E-sadržaji Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Sveučilište u Osijeku 2008.
 2. B. P. Demidovič: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Danjar, Zagreb 1995.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska:

 1. K. Šeper: Vektori i matrice, Osijek 1998.

Način polaganja ispita:

(K) Tri kolokvija po 6 zadataka (9-10 zad. ocjena dovoljan, 11-13 zad. ocjena dobar, 14-16 zad. ocjena vrlo dobar, 17-18 zad. ocjena izvrstan), pri čemu na svakom kolokviju treba riješiti bar 3 zadatka.

(P) Pismeni ispit po 8 zadataka (4 zad. ocjena dovoljan, 5-6 zad. ocjena dobar, 7 zad. ocjena vrlo dobar, 8 zad. ocjena izvrstan).

(U) Usmeni ispit po 6 zadataka (3 zadatka ocjena dovoljan, 4 zad. ocjena dobar, 5 zad. ocjena vrlo dobar, 6 zad. ocjena izvrstan).

Konačna ocjena: aritmetička sredina od (K) i (U) ili aritmetička sredina od (P) i (U).

Cilj kolegija:

Upoznavanje matematičkog pojma vektora i operacija s vektorima. Primjena vektora u izvođenju jednadžbi pravca i ravnine. Zaokruživanje znanja o elementarnim funkcijama. Razvoj matematičke analize funkcija pomoću graničnih vrijednosti i derivacija.

Ishodi učenja:

 1. Pokazati vještinu u izvođenju osnovnih operacija s vektorima
 2. Primijeniti skalarni i vektorski umnožak vektora
 3. Služiti se jednadžbama pravca i ravnine u prostoru
 4. Izvoditi operacije s osnovnim elementarnim funkcijama
 5. Računati prikladne granične vrijednosti
 6. Koristiti račun derivacija u okviru elementarnih funkcija
 7. Pokazati razumijevanje i primjenu geometrijskog smisla derivacije
 8. Primijeniti derivacije u proučavanju funkcija

Povezivanje ishoda, učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna
aktivnost
ECTS Ishod
učenja
Aktivnost
studenata
Metode
procjenjivanja
Bodovi
min max
Pohađanje
nastave
3 1-4 Praćenje
i sudjelovanje
Evidencija 5 10
Zadaće 1 1-4 Zajedničko rješavanje Pregled 5 10
Kolokvij
ili pismeni
2 1-4 Samostalno rješavanje Ispravljanje 20 40
Usmeni 1 1-4 Samostalno
rješavanje
Ispitivanje 20 40
Ukupno: 7 50 100

Nastavni materijali

Poglavlja Sadržaj
Poglavlje1 Vektori
Poglavlje2 Analitička geometrija u prostoru
Poglavlje3 Funkcije
Poglavlje4 Granične vrijednosti i neprekinutost
Poglavlje5 Derivacije
Zbirka zadataka s rješenjima
Formule
Skip to content